Algemene voorwaarden


Van BeursMateriaalTotaal (Hierna genoemd verhuurder / verkoper).

In de algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Art 1. Geldigheid van voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten, inclusief de overeenkomst inzake huur en verhuur, door BeursMateriaalTotaal te Geldermalsen, hierna te noemen BMT aangegaan.

1.2 De overeenkomst komt tot stand doordat de koper/huurder het aanbod van BMT inzake de verkoop/verhuur (de (rechts) persoon die met verhuurder een overeenkomst sluit of heeft gesloten) mondeling heeft geaccepteerd, en derhalve nog voordat de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd. Met de mondelinge acceptatie al van het aanbod van BMT inzake koop/verkoop/verhuur worden de onderhavige algemene voorwaarden onderdeel van de gesloten overeenkomst.

1.3 Bijzondere bepalingen, die derhalve afwijken van de onderhavige algemene voorwaarden, zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk tussen BMT en koper/huurder zijn overeengekomen.

1.4 In voorkomende gevallen dient in het kader van deze voorwaarden BMT te worden aangemerkt als opdrachtnemer i.p.v. verkoper/verhuurder en dient koper/huurder te worden aangemerkt als opdrachtgever.

Art 2. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden; the battle of forms

2.1 De toepasselijkheid van eventueel door koper/huurder gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden van deze contractpartijen en/of derden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van BMT onverlet, tenzij deze algemene voorwaarden van BMT strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.

2.3 Algemene voorwaarden worden slechts door BMT aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Op latere transacties zullen niet automatisch opnieuw de algemene voorwaarden c.q. inkoopvoorwaarden van deze contractpartijen c.q. derden van toepassing zijn. Uitdrukkelijk dient per transactie te worden overeengekomen dat in die gevallen de voorwaarden van de contractpartijen en/of derden van toepassing zijn. Is dat niet uitdrukkelijk overeengekomen, dan gelden de algemene leveringsvoorwaarden van BMT.

Art 3. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van BMT, exclusief omzetbelasting en exclusief emballage.

3.3 Gegevens in drukwerken verstrekt door BMT zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden BMT niet.

Art 4. Duur van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst betreffende verhuur is gesloten voor bepaalde tijd, indien niet anders uitdrukkelijk is overeengekomen. De overeenkomst voor onbepaalde tijd loopt vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld.

4.2 Bij het vaststellen van de looptijd van de huurovereenkomst, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Art 5. Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten (personeel/uitzendkrachten) van BMT , binden deze laatste niet, voor zover ze door BMT niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en de medewerkers die geen procuratiebevoegdheid hebben. De ondergeschikten van BMT hebben dan ook niet de bevoegdheid BMT te binden aan contractpartijen en/of derden, indien BMT zelf niet voor schriftelijke bevestiging zorg draagt.


Art 6. Overeenkomst

6.1 De overeenkomst van koop en verkoop/verhuur van zaken wordt pas bindend voor BMT door zijn schriftelijke bevestiging. Zulks ter voorkoming van onduidelijkheden indien ex artikel 5 ondergeschikten van BMT afspraken met contractpartijen/derden hebben gemaakt.

6.2 Elke met BMT aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de koper/huurder/opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling, in de gevallen waarin niet als hoofdregel op de voet van artikel 31 van deze voorwaarden contante betaling wordt gevraagd. Koper/huurder/opdrachtgever zal toestaan dat BMT zo nodig informatie betreffende de (aspirant-) koper/huurder/opdrachtgever opvraagt, voor welke informatie BMT zich zal kunnen wenden tot bijvoorbeeld AFI te Leeuwarden, BKR te Tiel, Graydon te Den Haag etc.

6.3 Aan gegevens betreffende de aangeboden zaken zoals eigenschappen, maten, kleur etc., alsmede aan gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door BMT bij de aanbieding verstrekt, zijn voor derden geen aanspraken te ontlenen. BMT heeft deze gegevens uitsluitend te goeder trouw verstrekt. Enkel indien het aan grove schuld of opzet van BMT is toe te schrijven dat er onjuiste informatie wordt verstrekt, is BMT eventueel aansprakelijk.

Art 7. Waarborgsom

7.1 In geval van huur/verhuur is huurder verplicht, voordat hij de gehuurde zaken in ontvangst neemt, aan BMT desgewenst een door hem vast te stellen waarborgsom te betalen.

7.2  BMT behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom. Eveneens met de waarborgsom zullen mogen worden verrekend kosten van reparatie c.q. reiniging zoals hieronder vermeld in artikel 15 inzake opzegging/ontbinding.

Art 8. Prijzen

8.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

8.2  Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig. BMT wordt door deze prijslijsten en reclamematerialen in principe niet gebonden. De tussen partijen bij overeenkomst af te spreken prijs is bindend.

8.3 Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze in de overeengekomen prijs worden doorberekend.

8.4 Indien de prijsstijging meer dan 2 % bedraagt ter zake de overeengekomen koopsom, heeft BMT het recht deze verhoging in de koopsom door te voeren. Koper heeft de verplichting deze verhoging zonder meer te betalen.

Art 9. Gedeeltelijke levering/levering en terugbezorging

9.1 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van zaken van een samengestelde order, kan worden gefactureerd. In een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 inzake betaling.

9.2 BMT levert gehuurde / gekochte zaken zelf af op de desgewenste stand / locatie. Hiervoor rekent BMT transport- en leverkosten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk is overeengekomen, dat de huurder / koper zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde zaken zal belasten.

9.3 Indien de datum voor het terugbezorgen van de zaken wordt overschreden, is de huurder aan BMT een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van BMT op verdere schadevergoeding. Deze verdere schadevergoeding kan bijvoorbeeld bestaan in het vergoeden van schade aan BMT , die deze lijdt, doordat specialistische apparatuur, die BMT aan anderen op termijn heeft verhuurd, niet tijdig terug is bij BMT, waardoor BMT zich geconfronteerd ziet met eventuele claims van de zijde van de nieuwe huurder, tegenover wie BMT zijn verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van verzuim aan de zijde van de huurder ten deze.

Art 10. Leveringstermijnen

10.1 De tussen partijen afgesproken leveringstermijnen gelden als door BMT bij benadering aangegeven. BMT kan niet instaan voor levering van gekochte/verhuurde zaken op een exact tijdstip.

10.2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor BMT zijn de zaken te leveren. Mocht te late levering plaatsvinden, dan is BMT ter zake die te late levering niet aansprakelijk, behoudens indien de te late levering een gevolg is van BMT opzet of grove schuld.

10.3  Wanneer bestelde zaken, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de koper/huurder/opdrachtgever zijn afgenomen, staan die zaken voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Art 11. Personeel van BMT

Indien de koper/huurder/opdrachtgever bij het laden en/of lossen en/of het uitvoeren van andere werkzaamheden met betrekking tot de verkochte/gehuurde zaken gebruikmaakt van de diensten van werknemers van BMT, worden deze werknemers geacht op dat moment hun werkzaamheden/diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de koper/huurder/opdrachtgever. Voor wat betreft eventueel onjuist handelen van dit personeel onder verantwoordelijkheid van de koper/huurder/opdrachtgever zoals hiervoor bedoeld, is koper/huurder tegenover BMT eveneens aansprakelijk voor wat betreft vergoeding van de volledig geleden schade. Deze aansprakelijkheid geldt vanaf het moment waarop de koper/huurder/opdrachtgever bij BMT doende is om met behulp van personeel van BMT zaken in de auto te laden, zelfs al moet op dat moment de schriftelijke overeenkomst met BMT nog worden getekend.

Art 12. Emballage

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend. Emballage wordt teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage in relatie tot de te leveren apparatuur is ter beoordeling van BMT.

Art 13. Aanbetaling

13.1 BMT is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 75% te vragen. Als regel is BMT gerechtigd bij levering/afgifte direct contante betaling te verlangen.

13.2 Indien door toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenissen zijdens BMT de overeenkomst wordt ontbonden, heeft de koper/huurder/opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling dan wel van de betaalde koop-/huursom. Daarnaast heeft de koper/huurder/opdrachtgever recht op schadevergoeding, zoals hieronder in deze voorwaarden verder geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door koper/huurder/opdrachtgever vooruitbetaalde bedrag c.q. de door koper/huurder/opdrachtgever betaalde koop-/huursom, deel uitmaakt.

Art 14. Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze als door BMT aangegeven. Wenst de koper/huurder/opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresseverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn, kopers/huurders/opdrachtgevers, rekening.

Art 15. Meer- en minderwerk

15.1 BMT behoeft alleen dat te presteren, hetgeen tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

15.2  Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

15.3 Door BMT te maken kosten die hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, doch samenhangend met de nakoming door BMT van de gesloten overeenkomst, mogen aan de koper/huurder/opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Art 16. Wijziging van de overeenkomst

16.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de koper/huurder/opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden aan de koper/huurder/opdrachtgever extra door BMT in rekening gebracht.

16.2 Door de koper/huurder/opdrachtgever, na het sluiten van de overeenkomst, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de koper/huurder/opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan BMT ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de koper/huurder/opdrachtgever.

16.3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door BMT buiten zijn verantwoordelijkheid en ook buiten zijn risico wordt overschreden.

Art 17. Annuleren

17.1 Indien de koper/huurder/opdrachtgever de overeenkomst annuleert en/of de zaken weigert af te nemen, is hij verplicht de door BMT reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt, tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten terzake personeel wat met de be- of verwerking van de gekochte zaken is bezig geweest, over te nemen.

17.2 De koper/huurder/opdrachtgever zal eveneens aan BMT als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen koopsom/huursom. Koper/huurder/opdrachtgever is voorts verplicht BMT te vrijwaren tegen vorderingen van derden, als gevolg van de annulering van de koop-/huurovereenkomst en/of de weigering van de zaken.

17.3 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel, behoudt BMT zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst, met eventueel aanvullende schadevergoeding, dan wel, in geval van ontbinding van de overeenkomst, vervangende schadevergoeding te vorderen.

Art 18. Reclame/controle op goede staat van de zaken

18.1 Koper/huurder/opdrachtgever is verplicht terstond na de levering/in ontvangst name van de gekochte/gehuurde zaken deze grondig te inspecteren op gebreken. Bij aanwezigheid van gebreken dient koper/huurder/opdrachtgever BMT terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de koper/huurder/opdrachtgever niet binnen acht dagen na de dag van de levering BMT wijst op de gebreken, die bij onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de koper/huurder/opdrachtgever geacht met de staat waarin de gekochte/gehuurde zaken zijn geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

18.2  BMT dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming tussen partijen zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

18.3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

18.4 Indien de reclame naar het oordeel van BMT c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal BMT hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste 50 % van de factuurwaarde van de geleverde/verhuurde zaken, hetzij de geleverde/verhuurde zaken gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. BMT is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

Art 19. Verplichtingen huurder

De huurder is verplicht de gehuurde zaken slechts overeenkomstig de bepalingen van deze voorwaarden en van de gesloten overeenkomst te gebruiken. In het bijzonder zal de huurder:

 

1. de gehuurde zaken overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan huurder bij aflevering van de zaken zijn meegedeeld en/of overhandigd, behandelen;

2. geen veranderingen aan de gehuurde zaken mogen aanbrengen;

3. BMT ten allen tijde toegang tot de gehuurde zaken moeten verschaffen;

4. aanspraken van derden op de gehuurde zaken af moeten wijzen en BMT moeten vrijwaren;

5. onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van BMT mogen doen geschieden.Art 20. Reparatie

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht. Waar op de voet van artikel 18 door huurder de zaken op goede staat bij in ontvangstname zijn beoordeeld althans behoorden te worden beoordeeld, gaan BMT en huurder krachtens deze voorwaarden van het uitgangspunt uit dat de oorzaak van het defect raken van de zaken, indien geen sprake is van normale slijtage, voor rekening en risico van de huurder komt. Met andere woorden, de huurder wordt alsdan verondersteld verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn. Deze kosten kunnen worden verrekend met de waarborgsom.


Art 21. Verzekering

21.1 De huurder draagt het volle risico en de volle verantwoordelijkheid voor de gehuurde zaken gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld.

21.2 De huurder dient de gehuurde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, brand etc.

21.3 Op eerste verzoek van BMT dient de huurder een kopie van de betreffende verzekeringspolis te kunnen tonen, waaruit van het verzekerd zijn van de onderhavige zaken ook voor wat betreft een bepaalde periode duidelijk blijkt.

21.4 Indien op eerste verzoek van BMT niet inzage wordt verstrekt in het voldoende verzekerd zijn van de zaken, is BMT gerechtigd de huurovereenkomst als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, waarbij de nog te verschijnen huurtermijnen door huurder wel verschuldigd zullen zijn. Het is immers huurder die tekortschiet in zijn verplichtingen jegens BMT op het punt van het in verzekering nemen van de van BMT gehuurde zaken.

21.5 De koper die zaken van BMT heeft gekocht, ten aanzien van welke zaken BMT zijn eigendomsvoorbehoud laat gelden, derhalve zaken die niet contant door koper zijn betaald, dient koper eveneens voor deugdelijke verzekering zorg te dragen. Desgewenst dient deze koper aan BMT bewijs van verzekering ten aanzien van deze zaken te leveren. Wordt dat bewijs desgewenst niet geleverd, dan komt de overeenkomst niet tot stand c.q. kan zij door BMT worden ontbonden. Koper blijft dan wel aansprakelijk voor door BMT gelden c.q. te lijden schade.

Art 22. Schade en gebreken

22.1 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan BMT te melden. Zonder toestemming van BMT mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Eenzelfde verplichting tot melding bestaat voor de koper die zaken van BMT heeft gekocht, ten aanzien waarvan BMT zijn eigendomsvoorbehoud laat gelden.

22.2 Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde zaken zal BMT slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen werkplaats (doen) aanbrengen c.q. (doen) verrichten.

22.3 Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde zaken buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de betreffende zaken gedurende de verdere looptijd van de huurovereenkomst, tenzij de zaken zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal dan wel zich niet op de in de overeenkomst bepaalde plaats bevinden.

22.4  BMT is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.

Art 23. Garantie

23.1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent BMT aan de koper/huurder/opdrachtgever schriftelijk garantie ter zake de deugdelijkheid van de door BMT geleverde/verhuurde zaken. Onder die deugdelijkheid moet worden verstaan dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor ze zijn geproduceerd en waarvoor ze worden gebruikt. Ter zake fabricagefouten verleent BMT garantie in die zin, dat ofwel, bij ondeugdelijkheid van de zaken als gevolg van de fabricagefouten, vervangende zaken worden geleverd, ofwel, indien de koper/huurder/opdrachtgever zulks wenst, zal bij ontbinding van de overeenkomst de koop-/huursom worden terugbetaald. In geval van fabricagefouten zal BMT nooit aansprakelijk zijn voor vervolgschade. De garantie geldt tevens niet in die gevallen als de defecten in de zaken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan materiaal- en fabricagefouten of indien BMT na overleg met de koper/huurder/opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte zaken levert. Gebruikte zaken worden wat dat betreft afgenomen in de toestand en met de kwaliteit waarin ze op dat moment verkeren.

23.2 Voor alle zaken en materialen die BMT niet zelf vervaardigt, verleent hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren. Indien materialen zoals in het vorige lid omschreven en ter zake waarvan garantie geldt, door BMT worden hersteld, dienen de kosten als uurloon e.d. door koper/huurder/opdrachtgever gewoon te worden voldaan.

23.3 Voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks- respectievelijk importeurs- of groothandelsgarantie, gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Art 24. Retentierecht

Wanneer BMT zaken van de koper/huurder/opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze zaken onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de overeenkomst met deze zelfde koper/huurder/opdrachtgever, tenzij de koper/huurder/opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

Art 25. Aansprakelijkheid

25.1  BMT is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 

1. overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

2. daden of nalatigheden van de koper, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
25.2  BMT is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de koper/huurder/opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld of opzet van BMT of van hen, die door BMT te werk zijn gesteld.

25.3 BMT zal niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een koper/huurder/opdrachtgever te vergoeden, behoudens in geval sprake is van opzet of grove schuld zijdens BMT .

25.4 Voor schade die de huurder/koper/opdrachtgever aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde/gekochte zaken veroorzaakt, is Stand Rent nimmer aansprakelijk. De huurder/koper/opdrachtgever zal BMT terzake van alle aanspraken van derden vrijwaren. 

Art 26. Overmacht

26.1 Een tekortkoming kan BMT niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

26.2 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar BMT of de huurder/koper/opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers van BMT , ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van BMT , dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor BMT overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de koper/huurder/opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

26.3  BMT is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Art 27. Eigendomsvoorbehoud

27.1  Zolang BMT geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop heeft ontvangen, blijven de geleverde zaken eigendom van BMT.

27.2  BMT heeft het recht deze zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige koper zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de zaken wordt gelegd.

27.3  Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde zaken, zijn de koper verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Art 28. Mededelingsverplichtigen huurder/koper/opdrachtgever

28.1 Huurder/koper/opdrachtgever dient BMT onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op de roerende of onroerende zaken die huurder/koper/opdrachtgever van BMT onder zich heeft. Hetzelfde dient te geschieden indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van BMT dreigen te worden geschaad doordat derden pretenderen rechten te hebben met betrekking tot de door huurder van BMT gehuurde zaken. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, surseance van betaling die de huurder aanvraagt of reeds heeft verkregen, of indien huurder in de omstandigheid verkeert dat hij heeft opgehouden derden te betalen als gevolg van betalingsonmacht.

28.2  Wanneer zich een geval voordoet gelijk in het voorgaande lid bepaald, is de huurder/koper/opdrachtgever verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder, advocaat e.d. onverwijld inzage te geven in de onderhavige huur-/koopovereenkomst.

Art 29. Opzegging/ontbinding/wanprestatie

29.1  Indien de koper/huurder/opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

29.2  Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal BMT  in geval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.

29.3  De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft BMT eveneens, indien de koper/huurder/opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die BMT op de koper/huurder/opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn, zelfs indien de betaaltermijn ter zake de facturen nog niet is verstreken.

29.4  De huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde zaken bij BMT . Indien partijen zijn overeengekomen, dat BMT bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde zaken bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen. Bij onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst dienen door huurder wel de resterende huurtermijnen integraal in één keer aan BMT te worden betaald. Zulks zal niet behoeven indien de reden voor de ontbinding c.q. onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst is gelegen in de risico- c.q. aansprakelijkheidssfeer van BMT .

29.5 Bij beëindiging/ontbinding van de overeenkomst zullen de gehuurde zaken en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in dezelfde conditie, waarin zij verstrekt zijn, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van BMT moeten worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de zaken gebreken vertonen of beschadigd zijn c.q. dat de huurder/koper/opdrachtgever de zaken niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is Stand Rent gerechtigd de huurder/koper/opdrachtgever de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen. Verrekening met de waarborgsom is toegestaan.

29.6  Indien de huurder ter zake enige verplichting in gebreke blijft, is BMT bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

29.7  Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is BMT gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van de huurovereenkomst, onverminderd het recht van BMT  op verdere schadevergoeding.

Art 30. Vervanging

Indien huurder/koper/opdrachtgever onder eigendomsvoorbehoud buiten staat is, om welke reden dan ook, de onder eigendomsvoorbehoud gekochte/gehuurde zaken aan BMT terug te (laten) bezorgen, dient huurder/koper/opdrachtgever aan BMT een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen ter grootte van de vervangingswaarde van de gekochte/gehuurde zaken. Ter motivering van die door BMT geleden schade, zal BMT de aankoopprijs van de niet te vervangen gekochte/gehuurde apparatuur dan wel een door een leverancier uitgebrachte offerte aan de huurder/koper/opdrachtgever moeten kunnen tonen.

Art 31. Betaling

31.1 Betaling dient te geschieden voor, of na levering van de gekochte zaken c.q. bij in ontvangst nemen van de verhuurde zaken, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien uitdrukkelijk schriftelijk betaling op factuur met inachtneming van een betaaltermijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de overeengekomen termijn.

31.2 Indien niet binnen voormelde termijn na factuurdatum is betaald, is de koper van rechtswege in verzuim; de huurder is vanaf het moment van in verzuim komen over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, oftewel 18 % op jaarbasis.

31.3 Wanneer de koper/huurder/opdrachtgever in staat van faillissement, surseance van betaling of overige betalingsonmacht komt te verkeren c.q. in de gevallen waarin het bedrijf van de koper/huurder/opdrachtgever wordt geliquideerd, zullen de verplichtingen van de koper/huurder/opdrachtgever jegens BMT onmiddellijk opeisbaar zijn, derhalve ook in de gevallen waarin de betaaltermijn ter zake de factuur c.q. de facturen nog loopt c.q. nog lopen.

31.4  De door de koper/huurder/opdrachtgever verrichte betalingen strekken steeds ter betaling in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten. Het staat BMT vrij te bepalen, welke betalingen door koper/huurder/opdrachtgever betrekking hebben op welke facturen. De koper/huurder/opdrachtgever heeft derhalve niet de bevoegdheid zelf te bepalen dat een bepaalde betaling op een bepaalde factuur betrekking heeft.

31.5  Het is koper/huurder/opdrachtgever niet toegestaan terzake de betaling een korting of verrekening toe te passen.

31.6  Indien de koper/huurder/opdrachtgever in gebreke of in verzuim is inzake het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen jegens BMT , komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper/huurder/opdrachtgever. De koper/huurder/opdrachtgever is in ieder geval 15 % aan incassokosten verschuldigd, ongeacht of BMT zelf voor incassering van zijn nota's zorg draagt dan wel de incasso aan een derde uitbesteedt. In dat laatste geval heeft BMT de bevoegdheid om alle daadwerkelijke door deze derde in het kader van het incasseren gemaakte en aan BMT doorbelaste kosten van de koper/huurder/opdrachtgever te claimen. Koper/huurder/opdrachtgever dient deze kosten aanvullend ook te betalen en verklaart zich daartoe bij deze ook uitdrukkelijk bereid.

31.7 Wordt een nota niet tijdig voldaan, dan is BMT gerechtigd zijn werkzaamheden, voor zover toepasselijk, op te schorten. Gedacht kan worden bijvoorbeeld aan assistentie door BMT op de plaats waar de door koper/huurder/opdrachtgever geleverde/gehuurde zaken moeten functioneren. BMT kan zulks ook doen in verband met andere opdrachten van koper/huurder/opdrachtgever dan waarop de onbetaalde nota betrekking heeft. BMT is niet aansprakelijk voor eventuele uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.

31.8  Reclames c.q. protesten inzake nota’s dienen per ommegaande, en in ieder geval binnen acht werkdagen na datum van de nota, schriftelijk aan BMT te worden kenbaar gemaakt. Gebeurt dat niet, dan is het bedrag van de betreffende nota verschuldigd. De hiervoor vermelde bepalingen zijn dan onverkort van toepassing.

Art 32. Wijzigingen van de voorwaarden

BMT is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. BMT zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper/huurder/opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de koper/huurder/opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Art 33. Toepasselijk recht

Op alle door BMT gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomst wordt geacht in Nederland te zijn gesloten respectievelijk te zijn verricht.

Art 34. Geschillen

Elk geschil tussen BMT en koper/huurder/opdrachtgever gerezen, ook in die gevallen waarin slechts één van beiden een probleem als een geschil ervaart, zal, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslist door de Rechtbank te Almelo. In geval de kantonrechter bevoegd is, zal elk geschil worden beslist door de Kantonrechter te Almelo. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van BMT om de koper/huurder/opdrachtgever te dagvaarden voor de rechter, die volgens de wet of het toepasselijke Internationale Recht bevoegd is.